විශේෂයෙන්ම උසස්පෙල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විශයයට ඇතුලත් පයිතන් ක්‍රමලේඛන භාෂාව ට අදාල සියළු කරුණු මෙම පාඨමාලාවෙහි අන්තරගතය.